ចងចាំ“ កម្មវិធីឌឺឌឺហៀរ” ទេ?

ក្មេងតូចៗទាំងអស់ធំឡើងលើវិថី / ទៅ 'ថ្ម Cleveland!' 'ថ្មនៅទីក្រុង Cleveland!'